سنگ استارون

سنگ استارون سنگ استارون         توضیحاتی درباره این نوع سنگ :    سنگ استارون سطوح یکپارچه ، پوشش‌های اکرولیک هستند که دامنه وسیعی از ویژگی‌ها را شامل می‌شوند. مهم‌ترین آنها دامنه بسیار وسیعی از رنگ‌های گوناگون است که برای پوشش هر نوع سطح داخلی است. مزایای سنگ…