دکور داروخانه شیراز

دکور داروخانه شیراز

دکور داروخانه شیراز

یکی از دغ دغه های کارفرمایان مباحث دکوراسیون و دکور بندی داروخانه که مدرن بودن و ظرافت و تخصص در چیدمان  و اجرای آن

و حتی قیمت های خیلی متفاوتی که از سوی همکاران اراءیع میشود اصل این مطلب  میباشد .

دکور داروخانه باید دکور بند و پیمانکار پروژه تجربه ای در مورد ارتفاعات لازم برای اجزاء داروخانه از جمله پزشکی

را داشته باشد ، نکته جالب اینکه چقدر دکور خوب با رنگبندی میتونه در روحیه بیماران

 و حتی خود کارکنان داروخانه تاثیر به سزایی داشته باشه

و غیره  که در پایین صفحه توضیحاتی خواهیم داد که نظر پزشکان داروخانه میباشد ………برای مشاوره و طراحی یا  اجرای دکور بندی داروخانه با ما در تماس باشید .طراحی دکوراسیون داروخانه توسط شرکت ما 

طراحی دکور دروخانه سبک آلمان

دکور داروخانه با کناف و استارون و ام دی اف 

 دکور داروخانه دکتر ظفر 

طراحی داروخانه گروه آرک تیپ آلما دکور تهران

طراح های دکور داروخانه های مدرن قابل اجرا در ایران 

دکوراسیون فروشگاه لوازم پزشکی

توصیه برای طراحی دکوراسیون داروخانه :

نور٬ تیغ دولبه هنگام تصمیم گیری برای چیدمان داروخانه و سفارش ســاخت قفسه ها و ویترین ها دو راه پیش پای داروســازان است. اول اینکه از همه فضــای موجود فارغ از اینکه پنجره ها و شیشــه های نورگیر در کجای فضا قرار گرفته اند اســتفاده کنند، همه دورتادور فضا را با قفســه ها و ویترین ها پر کنند و البته تعدادی از آنها را پشــت به شیشه هاي مشــرف به فضای بیرون قرار دهند و دوم اینکه از امکانات طبیعی فضا اســتفاده کنند و دیوارهای مشرف به شیشــه های نمای داروخانه را با قفســه و ویترین نپوشانند. در بســیاری از موارد داروســازان با توجه به کمبود دائمــی جایی برای قراردادن اجناس در داروخانــه و به دلیل تمایل به ایجاد امکان نمایش همه اجناس راه اول را انتخاب می کنند و شیشه های مشرف به بیرون داروخانه را با قفسه و ویترین می پوشانند بدون توجه به اینکه این کار دو ایراد عمده ایجاد می کند. اولین و مهم ترین مســاله این است که در طول روز نورآفتاب به طــور مســتقیم روی اجناس معمولا بهداشتی و معمولا گران قیمتی که در ویترین های چسبیده به شیشه ها قرار دارند می تابد و با افزایش دمای آنها عمر قفســه ای آنهــا را کاهش می دهد. افزایش دما عــلاوه بر کاهش عمر محصولات علاوه بر تغییــرات ظاهری مانند جدا شــدن فازها از هم می تواند باعث تغییرات شــیمیایی گاهی غیرقابل تشخیصی هم بشــود که بر اثربخشــی یا سلامت محصولات اثر سوء دارند و گاهی نه تنها پاسخگوی نیاز مصرف کننده نیستند که سلامت پوست و موی وی را هم تحت تاثیر قرار می دهند. دوم این کــه درصــد قابل توجهــی از مراجعان و مشتریان داروخانه کسانی هستند که برای اولین بار به داروخانه مراجعه می کنند. دیدن فضای داخلی فروشــگاه ها از جملــه داروخانه برای بســیاری از رهگذران یکی از عوامل جذب آنها به فروشــگاه یا داروخانه است. دکور داروخانه شیراز

تاثیر کانتر جزیره در کور داروخانه 

این توصیه مخصــوص داروخانه هایی اســت کــه فضای مشــتری بــاز و تا حدی بــزرگ دارند. در بســیاری از داروخانه ها که اقلام آرایشــی درصد بزرگی از فــروش داروخانه را به خــود اختصاص می دهنــد پیش بینی فضای مجزا و جذابی برای چیدن، مشــاوره و فروش این اقلام یکــی از کارهای ضــروری در موقع طراحی داروخانه است. اگرچه می شود بخشی از ویترین ها و قفسه های عادی را به چیدن و فروش محصولات آرایشــی اختصاص داد اما پیش بینی فضای مجزا و قابل تشــخیص برای این محصولات می تواند در جلب مشــتری و افزایش فروش آنها بســیار موثر باشــد. طراحی و ســفارش جزیره راهــکار خوبی بــرای این منظور اســت. جزیره شــامل ویترین و فضایی اســت کاملا یا نسبتا بســته که در وسط یا کنار فضای فروشــگاه قرار گرفته اما به وضوح مجزا اســت. دسترســی مراجعان به این فضا می تواند از همه اطراف یا فقط از بخشی از دورادور جزیره باشد اما وجود ویترین های جذاب و رنگارنگ و پیش بینی فضای لازم برای قراردادن استندهای معمولا بزرگ لوازم آرایشــی در اطراف جزیره به صورت ایستاده یا روی ســکوهای کنــاری برای اســتندهایی که رومیزی هستند می تواند این بخش را بسیار جذاب و مشتری پســند کند. ایستادن فروشنده در فضای داخــل جزیره علاوه بر توانایی دسترســی آســان مشــتریان و جلب اعتماد آنها به دسترســی آسان فروشنده به همه محصولات چیده شده هم کمک می کند. نورپردازی موضعی امتیاز دیگری است که می تواند جزیره را به یک فروشــگاه کوچک جذاب و نسبتا مســتقل در درون فضای داروخانه تبدیل می کند، بنابراین اگر در حال تاسیس داروخانه ای با فضای باز و بزرگ هستید جزیره را فراموش نکنید. سبک خودتان را داشته باشید حتما شما هم داروخانه هایی را دیده اید که در هر قســمت از آنهــا طراحی و ســاخت و جنس و رنگ متفاوتی اســتفاده شــده است. در قسمت تحویل دارو شیشه های سوراخ دار مســوول فنــی را از بیمار جــدا می کنــد، ارتفاع ویترین ها در جاهــای مختلف با هم فرق دارد، نظم یا اصول مشــخصی برای چیدمان اجناس در کنار هم به چشــم نمی خــورد و از جنس ها و رنگ های متفاوت برای ساخت قفسه ها و ویترین ها استفاده شده است. اگرچه چیزهایی که خواندید بیشتر در داروخانه های قدیمی که به مرور زمان و برحســب نیــاز چیزهایی به چیزهایی قبلــی اضافه کرده اند دیده می شــود اما هســتند داروخانه های جدیدی که از همین نظم یا ســبک یا سلیقه  ناموجود برای طراحی داروخانه استفاده کرده اند. قبل از سفارش یا طراحــی فضای کارتان ســاعت ها وقت بگذارید و به دقت بــه نیازهای محل فکر کنیــد، بارها فضا را اندازه گیــری کنیــد و با همــکاران و کارمندان آینده تان درباره نیازهای پیش بینی نشده و مواردی که ممکن اســت به فکر خودتان نرســیده باشــد مشــورت کنید. اگر این بخش از ماجرا را درســت متوجه نشده اید به شــما این وعده را می دهیم که از شــماره های آینده با انتخاب عکس ها و توضیح روش هــای طراحی مختلف این مبحــث را بازتر و قابل فهم تر کنیم. دکور داروخانه شیراز

 

جلوه های رنگ دکور در رفع خستگی کارمندان و اهدای ارامش به بیماران 

شــاید برای خیلی ها این برســد که اســتفاده از رنگ هــا برای طراحی داروخانه چندان مهم یا کاربردی نیســت. معمولا و در بیشــتر داروخانه ها رنگ ســفیدرنگ غالب اســت و از هیچ رنگ دیگری به شکل عمدی برای طراحی فاض استفاده نشده. رنگ دیگری که ظاهرا به علت موجودبودن مصالــح در داروخانه ها زیاد دیده می شــود انواع رنگ و طرح چوب موجود در MDF هاســت، اما آیا واقعا باید خودمان را به همین رنگ ها به بیرنگی محکوم کنیم؟ یکی از عواملی که لزوم پیش بینی رنگ در طراحی داروخانــه را کمرنــگ می کنــد رنگارنــگ بودن جعبه های داروها و محصولات بهداشتی و آرایشی است. ظاهرا بسیاری از داروسازان و دکورسازان فکر می کنند که وجود این همه لکه های رنگی کوچک برای رنــگ دادن به فضای داروخانه کافی اســت و پیش بینی و گنجاندن زنــگ اضافه ضروری به نظر نمی رســد، اما واقعیت این اســت که اگرچه رنگ ســفید به عنوان نماینده بهداشــت و سلامت رنگ مناســبی برای طراحی کلی فضای داروخانه است و استفاده از آن باعث بازتر و بزرگ تر به نظر رسیدن فضای داروخانه هم می شود اما استفاده از رنگ های زنده و درخشــان دیگــر هم در کنار رنگ ســفید می تواند فضای داروخانه را شادتر، آرامش بخش تر و دلنشین تر کند. یکی از این رنگ ها سبز روشن است و دیگری نارنجی درخشــان. استفاده درست از این رنگ ها می تواند عمق و شخصیت متفاوتی به فضای داروخانه بدهند و آن را از فضایی طراحی شده صرفا برای فــروش دارو و محصولات بهداشــتی خارج کنند. اســتفاده از رنگ ها و طراحی فضای راحت و جذاب هم یکی دیگر از عواملی اســت که می تواند مشتری ها را بارها و بارها به داروخانه بازگرداند. دکور داروخانه شیراز

برای مشاوره طراحی و اجرا با ما در تماس باشید

تماس با ما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.